Artikel 1. Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten.
 • Workshop deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk de workshop deelneemt.
 • Workshop: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘Rutger Bus Photographic Moments’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging workshop

 1. Inschrijving voor de door ‘Rutger Bus Photographic Moments’ te verzorgen workshops kan door de workshop deelnemer plaatsvinden door het verzenden van het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier op www.rutgerbus.nl, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
 2. ‘Rutger Bus Photographic Moments’ bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende workshop tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Prijzen van workshops

 1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de workshopprijzen, zoals deze zijn vermeld op www.rutgerbus.nl ten tijde van de inschrijving.
 2. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 3. In de workshopprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 4. Als op een workshop BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW.
 5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Betaling

 1. Na inschrijving voor een workshop zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt ‘Rutger Bus Photographic Moments’ een factuur met betrekking tot de workshop aan de opdrachtgever of workshop deelnemer.
 2. Betaling door de opdrachtgever/workshop deelnemer dient integraal te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum door middel van storting op een door ‘Rutger Bus Photographic Moments’ verstrekte bank- of girorekening.? Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde workshopbedrag vervalt het recht op deelname.
 3. Indien de opdrachtgever/workshop deelnemer niet, dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘Rutger Bus Photograpic Moments’ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever/workshop deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 4. Indien voor aanvang van de workshop niet de volledige betaling van de workshopprijs door ‘Rutger Bus Photographic Moments’ is ontvangen, dan is de workshop deelnemer niet gerechtigd aan de workshop deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever/workshop deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige workshopprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 6. Verplaatsing data van de workshop door Rutger Bus Photography

Een workshop kan tot twee (2) dagen voor de afgesproken datum worden verplaatst naar een andere datum. Hetzij vanwege ziekte, weersomstandigheden of andere oorzaken. De opdrachtgever wordt hier uiterlijk 2 dagen van te voren van op de hoogte gebracht via de mail. Door de cursus deelnemer reeds gemaakte kosten (hotelboekingen etc.) worden niet vergoed door Rutger Bus Photographic Moments.

Artikel 7. Annulering workshop door de opdrachtgever/workshop deelnemer

 1. Annulering door de opdrachtgever/workshop deelnemer van de overeenkomst ter zake van een workshop is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk drie (3) werkdagen voor de geplande workshop. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
 2. Bij annulering tot twee (2) werkdagen voor de workshop wordt € 15,-  in rekening gebracht. Bij annulering vanaf twee (2) dagen tot één (1) dag voor de workshop zal 50% van het verschuldigde workshop bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) werkdag voor de workshop is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever/workshop deelnemer geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 3. Annulering door de opdrachtgever/workshop deelnemer van de workshop na aanvang van de workshop is niet mogelijk.
 4. Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht indien er sprake is van een geldige annuleringsreden. Hierbij valt te denken aan overlijden en ziekte. ‘Rutger Bus Photographic Moments’ dient ten minste 12uur van tevoren op de hoogte worden gebracht middels telefonisch contact of email.

Artikel 8. Verhindering van de workshop deelnemer

 1. Indien een workshop deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één (1) week voor de workshop wordt aangemeld bij ‘Rutger Bus Photographic Moments’. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
 2. Een verhinderde workshop deelnemer kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde workshop op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 15,- in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de workshop bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een minimum van € 18,75.

Artikel 9. Annulering door ‘Rutger Bus Photographic Moments’

Rutger Bus Photographic Moments behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de workshop. De opdrachtgever/workshop deelnemer wordt hieromtrent van te voren op de hoogte gesteld. ‘Rutger Bus Photographic Moments’ zal het door de opdrachtgever/workshop deelnemer betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt ‘Rutger Bus Photographic Moments’ de opdrachtgever/workshop deelnemer een alternatief aan. Indien de opdrachtgever/workshop deelnemer hiervan gebruik wenst te maken wordt het workshop bedrag niet gerestitueerd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Rutger Bus Photographicmoments is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan een workshop van ‘Rutger Bus Photographic Moments’ of de annulering van de workshop door ‘Rutger Bus Photographic Moments’, tenzij aan ‘Rutger Bus Photographic Moments’ opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien ‘Rutger Bus Photographic Moments’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte workshopmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever/cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door ‘Rutger Bus Photographic Moments’ voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Rutger Bus Photographic Moments’ is de opdrachtgever/workshop deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshop materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 12. Toepasselijk recht

  1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘Rutger Bus Photographic Moments’ en overeenkomsten tussen ‘Rutger Bus Photographic Moments’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.